Năm 1942

Năm 1942 – khi ông Hồ Chí Minh đem học thuyết Cọng Sản về truyền bá ở Miền Bắc Việt Nam ( thiếu tá Hồ Quang người Tàu đóng giả HCM ) – y đã cố ý chỉ đạo dịch sai từ Communism sang tiếng Việt ! Y đã chỉ đạo dịch từ này là ” Chủ Nghĩa Cọng Sản ” – tức chủ nghĩa mà ở đó tất cả tài sản trong một quốc gia đều là của chung – thuộc về toàn dân ! Thực ra trong tiếng Anh chúng ta đã biết từ ” Communism” phát xuất từ danh từ gốc của nó là ” Community – có nghĩa là Cộng Đồng” ( Noun ) ! Vậy từ ” Communism phải dịch ra tiếng Việt là ” Chủ Nghĩa Cộng Đồng” mới đúng – chứ không phải là ” Chủ Nghĩa Cọng Sản ! Trong tiếng Anh làm gì có từ nào gọi là Chủ Nghĩa Cọng Sản đâu ? Như vậy rõ ràng khi vừa đặt chân tới Việt Nam – những người Cọng Sản thời đó đã mang ý định lừa bịp dân tộc Việt Nam để vơ vét của cải ! Đó là bản chất cố hữu của họ ! Đây là sự thật lịch sử ! PXQ 07-2017
See Translation