ĐẠI DUYÊN VÀ ĐẠI PHƯỚC

ĐẠI DUYÊN VÀ ĐẠI PHƯỚC
Nhận lời thỉnh mời của đại thí chủ Hà Nội,
Cũng nhân phước duyên hy hữu này, Tăng đoàn Quý Ngài Đại trưởng lão Tăng Thống Myanmar đến thăm Phật Tử Theravāda Hà Nội, giành thời gian thuyết pháp và giao lưu với phật tử. Thật là cơ hội hiếm có và duyên lành to lớn được cúng dường đến Quý Ngài trong ngày hôm nay 17/03/2017.
Đoàn gồm các Quý Ngài sau:
1. Ngài Đại Trưởng Lão Tăng thống giáo hội Phật giáo Myanmar Bamaw Sayadaw Dr. Bhaddanta Ashin Kumara Bhivaṁsa.
2. Ngài Đại Trưởng Lão Tam Tạng VI Sayadaw Bhaddanta Vāyāmindābhivaṃsa Tipiṭakadhara Tipiṭakakovida
3. Ngài Đại Trưởng Lão Tam Tạng VII Sayadaw Bhaddanta Sīlakkhandhābhivaṃsa Tipiṭakadhara Tipiṭakakovida
4. Ngài Đại Trưởng Lão Tổng thư ký Hội đồng Tăng Già (Saṅghā) Myanmar Sayadaw Candimarbhivaṁsa
Hộ độ cho Quý Ngài còn có Sư Kapiya của Ngài Tăng Thống. Đại đức quản lý tháp Shwe Dagon ở Indonesia.
Đại đức Hộ Giới phiên dịch lời của Quý Ngài cho đại chúng Phật tử nghe.
Thật diễm phúc cho những ai được diện kiến, đảnh lễ, cúng dường, hộ độ, nghe pháp, hành thiền và thân cận với các Quý Ngài.
Chúng con đem hết lòng thành kính đảnh lễ Ngài Đại Trưởng Lão Tăng thống giáo hội Phật giáo Myanmar Bamaw Sayadaw Dr. Bhaddanta Ashin Kumara Bhivaṁsa. Ngài Đại Trưởng Lão Tổng thư ký Hội đồng Tăng Già (Saṅghā) Myanmar Sayadaw Sandimarbhivaṁsa. Ngài Đại Trưởng Lão Tam Tạng VI Sayadaw Bhaddanta Vāyāmindābhivaṃsa Tipiṭakadhara Tipiṭakakovida và Ngài Đại Trưởng Lão Tam Tạng VII Sayadaw Bhaddanta Sīlakkhandhābhivaṃsa Tipiṭakadhara Tipiṭakakovida cùng chư Tăng trong đoàn.
Xin chư Thiên và nhân loại hoan hỉ với phước báu cung kính đón rước các Bậc Thiện Trí Thức của chúng con.
Natthi me saranaṃ aññaṃ,
Saṅgho me saraṇam varaṃ,
Etena saccavajjena,
Hotu me jayamaṅgalaṃ.
Chẳng có nơi nương nhờ cao trọng
Bằng Tăng Già vô thượng chí tôn
Chúng con quy ngưỡng một lòng
Y lời chân thật, cầu mong an lành
Buddhasāsanaṃ ciraṃ tiṭṭhatu!
Nguyện cho Phật giáo được trường tồn!
Buddhasāsanaṃ ciraṃ tiṭṭhatu!
Nguyện cho Phật giáo được trường tồn!
Buddhasāsanaṃ ciraṃ tiṭṭhatu!
Nguyện cho Phật giáo được trường tồn!
Sādhu, Sādhu, Sādhu lành thay!

Comments are closed.