Chỉ thay đổi một chữ

Chỉ thay đổi một chữ
Thiên trời địa đất- Trung quốc, Việt Nam
Suốt muôn nghìn năm- Láng giềng lân cận
Nhưng
Hán Đường ép lấn- Nguyên, Mông xâm lăng,
Đến bọn Mãn Thanh- Rồi Tưởng Giới Thạch
Lên mặt hống hách- Khinh rẻ Việt Nam
Đặt trấn Nam Quan – Trấn là trấn áp
Nay
Nhân Dân Trung Hoa- Cách mạng thành công
Nam, Bắc, Tây, Đông – đều là đồng chí
Cụ Mao chỉ thị
Rằng “Nước Việt Nam
Là nước anh em
Ta cần đoàn kết
Tự tay Cụ viết – Sửa trấn Nam Quan
Thành cửa Mục NaM- Mục là hòa mục
Thật là đáng phúc
Bao đức Cụ ban
Bể rộng non cao
Tinh thần quốc tế
Viêt- Hoa huynh đệ- Hoa-Việt kết đoàn
Đồng khổ, cộng cam- Giữ gìn châu Á
Giữ gìn hòa bình thế giới,
Nay mừng ngày mới
Quốc khánh trung Hoa,
2 dân tộc ta
Chúc Cụ Mao muôn tuổi!
Chúc Cụ Hồ muôn tuổi!
C.B
Nhân Dân, Số 138, 26 Tháng Chín 1953
Copy từ https://www.facebook.com/lsvnqa/posts/1668992029812962

Comments are closed.