TVV Pham Hong Khanh – MSTVV 2253270 vi phạm quy tắc đạo đức kinh doanh của Công ty về việc lôi kéo TVV nhóm khác, bán phá giá.
Hiện Công ty đã cảnh cáo và tiến hành thủ tục cắt MS và chấm dứt quyền thành viên của TVV.
Tuy nhiên bạn vẫn tiếp tục hành vi sai trái, gây ảnh hưởng đến TVV nhóm khác, ảnh hưởng đến uy tín của Công Ty.
Do đó Công ty muốn nhờ sự phối hợp của các bạn.
+ Block (chặn) nick MC Phạm Khánh để người này không thể tiếp cận đến bạn và nhìn thấy danh sách bạn bè của bạn.
+ Đăng lên các nhóm của các bạn để thông báo và cảnh báo cho các thành viên nhóm mình.
Cảm ơn sự hợp tác của các bạn!!!